روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حصیر بافی - تعبیر خواب

تعبیر خواب حصیر بافی
حصیر بافی

1ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ایرا میبافید ، نشانة آن است که از فردیغایب خبرهاییدلپذیر خواهید شنید .

 

2ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ایرا میبافید ، علامت آن است که با امور نگران کنندهایروبرو خواهید شد .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات