روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حلاجی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حلاجی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حلاجی

محمدبن سیرین گوید: حلاج در خواب مرد قوی بود که کارهایمردمان به دست او گشاده شود.

 اگر بیند که حلاجیمیکرد، دلیل که او را با مردیبه این صفت که گفتیم صحبت افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلاجیدر خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهایفرو بسته.

تعبیر خواب حلاجی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات