روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حلاجی - تعبیر خواب

تعبیر خواب حلاجی

محمدبن سیرین گوید: حلاج در خواب مرد قوی بود که کارهایمردمان به دست او گشاده شود.

 اگر بیند که حلاجیمیکرد، دلیل که او را با مردیبه این صفت که گفتیم صحبت افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلاجیدر خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهایفرو بسته.

تعبیر خواب حلاجی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات