روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حقه - نیرنگ - تعبیر خواب

تعبیر خواب حقه - نیرنگ 

محمدبن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد. اگر بیند حقه او بشکست یا ضایع شد، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. جابر مغربیگوید:

اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنیتوانگر به زنیگیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زنیزشت رویو درویش بخواهد یا کنیزک خرد بدین صفت.

تعبیر خواب حقه - نیرنگ گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات