روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حکمت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حکمت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حکمت

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم میخواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد.

اگر بیند کتابیدرحکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفیبخرد. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهیدین او بود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت میخورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت میدرید، دلیل که نمازها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت میخواندند و او میشنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد

تعبیر خواب حکمت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات