روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حکمت

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم میخواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد.

اگر بیند کتابیدرحکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفیبخرد. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهیدین او بود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت میخورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت میدرید، دلیل که نمازها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت میخواندند و او میشنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد

تبلیغات