روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حکمت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حکمت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حکمت

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم میخواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد.

اگر بیند کتابیدرحکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفیبخرد. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهیدین او بود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت میخورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت میدرید، دلیل که نمازها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت میخواندند و او میشنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب حکمت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سایت حکمت

تعبیر خواب حکمت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات