روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حلزون - تعبیر خواب

تعبیر خواب حلزون  
1ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است که در موقعیت خطرناکیقرار خواهید گرفت .

 

پا نهادن رویحلزون در خواب ، نشانة آن است که با مردمیبداخلاق معاشرت خواهید کرد

تعبیر خواب حلزون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات