.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب حلقه ازدواج

1390/02/08

تعبیر خواب حلقه ازدواج
لوک اویتنهاو میگوید :

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری

 

تعبیر, خواب, حلقه, ازدواج,تعبییرخواب , خواب ی ,تعبییرخواب , جعفر , خدای متعال از , خواب آکا کاملترین مرجع , خواب آکا کاملترین مرجع ,تعبی, خواب ها , تعبیر خواب خواب تعبیر تفسیر خواب ,تعبیر خواب حلقه ازدواج

1ـ اگر خواب ببینید حلقه ایبه انگشت دارید ، نشانة آن است که کارهاییجدید انجام میدهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق مییابید .

2ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختریخواب ببیند از کسیحلقه ایمیگیرد ، نشانة آن است که نگرانیو تردیدیکه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ایببینید ، نشانة آن است که بر خوشبختیشما افزوده خواهد شد و تعدادیدوست تازه خواهید یافت .

1ـ اگر دختریخواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردیوفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جاییگم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانیبه زندگیشما راه خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکیاز دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقیرا زیر پا میگذارند و به تفریحات نامشروع میپردازید


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیاولین نفری باشید که نظر خود را راجع به این مقاله بیان می فرماییدمطالب مرتبط