روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حلقه ازدواج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حلقه ازدواج
لوک اویتنهاو میگوید :

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری

 

1ـ اگر خواب ببینید حلقه ایبه انگشت دارید ، نشانة آن است که کارهاییجدید انجام میدهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق مییابید .

2ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختریخواب ببیند از کسیحلقه ایمیگیرد ، نشانة آن است که نگرانیو تردیدیکه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ایببینید ، نشانة آن است که بر خوشبختیشما افزوده خواهد شد و تعدادیدوست تازه خواهید یافت .

1ـ اگر دختریخواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردیوفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جاییگم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانیبه زندگیشما راه خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکیاز دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقیرا زیر پا میگذارند و به تفریحات نامشروع میپردازید


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب حلقه ازدواج شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر دیدن حلقه ازدواج در خواب , دلایل درآوردن حلقه ازدواج , تعبیر خواب انگشتر نامزدی , تعبیر خواب حلقه ازدواج , حلقه مانند در html , حلقه مرد جنسش چیه , نشانه حلقه در پا , خرید حلقه ازدواج , خرید انگشتر نشون , انگشتر نشون چیست , دست انگشتر حلقه , خواب حلقه تعبیر , حلقه در دست زن , انگشتر ازدواج , نشانه طلا ترک , انگشتر عروسی , حلقه ازدواج , حلقه انگشتر , حلقه نامزدي , حلقه ازداج , حلقه عروسی , حلقه دست

تعبیر خواب حلقه ازدواج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات