روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب حمایل نظامی
1ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامیبر لباس خود دارید ، نشانة آن است که با رفتارتان تنها توجه افراد سیکسر را به خود جلب کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید برایدختریحمایل نظامیخریده اید ، علامت آن است که با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامیبه دست میآورید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درجه سروانی بر دوش , درجه های نظامی , فانسقه چیست , درجه ستوان1 , درجات نظامی , درجه نظامی

تبلیغات