روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حنا

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند حنا بر دست و پایخود مینهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین ویرا کراهت بود و بعضیگویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند

. اگر این خواب را کسیبیند که حنا بستن او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول: آرایش خویشان. دوم: ستر اهل بیت. سوم: غم و اندوه.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دستم در حنا گذاشت

تبلیغات