روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حنا - تعبیر خواب

تعبیر خواب حنا

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند حنا بر دست و پایخود مینهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین ویرا کراهت بود و بعضیگویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند

. اگر این خواب را کسیبیند که حنا بستن او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول: آرایش خویشان. دوم: ستر اهل بیت. سوم: غم و اندوه.

تعبیر خواب حنا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات