روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حنا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حنا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حنا

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند حنا بر دست و پایخود مینهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین ویرا کراهت بود و بعضیگویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند

. اگر این خواب را کسیبیند که

حنا بستن

او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول: آرایش خویشان. دوم: ستر اهل بیت. سوم: غم و اندوه.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب حنا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دستم در حنا گذاشت

تعبیر خواب حنا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات