روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حوض

محمدبن سیرین گوید: اصل حوض در خواب علم ودانش است.

اگر بیند خویشتن با آب حوض همیشست، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد. اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند تن و جامه خود به حوض میشست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدیازجامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدیدر میان خلق مشهور شود. اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که حوض مِلک او باشد. اگر بیند حوض ملک او نبود و از آنِ مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمایآن دیار باز گردد یا به کسیکه در آن شهر حاکم بود. اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند. جابر مغربیگوید: اگر بیند آب حوض همیخورد مال یابد از مردیتوانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگیحوض.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است. اول: مردم با منفعت. دوم: مردیتوانگر. سوم: مال جمع کرده. چهارم: عالمیکه از ویعلم و نفع حاصل کنند.

1ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتیهیجان آمیز است .

2ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است که درگیر مشاجرات خانوادگیخواهید شد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پریدن شاگرد به حوض آب یخ , خونه حوض دار

تبلیغات