روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حوض کوثر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حوض کوثر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وض وثرstrong>span> <br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند یامت رخاست لق زدیک وض وثر مع یکردند،p> <pلیل ه پادشاهیپیدا ود ر یان لق عدل اد ند. گر یند ز وض وثر ک ام خورد، لیل ه رگ و ر سلمانیاست. گر یند پیرامون وض وثر یگشت ب یخواست ب دادند، لیل ه شمنِ ولاد پیغمبر اشد. گر یند ضرت سول (ص) و ا ب اد خورد، لیل ه ز فاعت هره ابد. براهیم رمانیگوید: گر یند امش ر وض وثر وشته ودند امیبستد ز ن ب یخورد، لیل ه و ا ا عالمیبزرگ صحبت فتد ز ن عالم و ا نفعت و هانیحاصل ود. ابر غربیگوید: گر یند ز وض وثر ب یخورد، کن ب یتیره اخوش ست، لیل ه یننده نافق ود و ا ز خبار رآن یچ بر باشد عتقادش د ست ین سلام ر پیش یحقیر وار ست. گر یند وض وثر ه ن ریق ست ه ر خبار مده ز مله ب وض وثر یخورد، لیل ه و ا زد ق تعالیقدریو حلیاست ز مله زرگان ین ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات