روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حوض ماهی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حوض ماهی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حوض ماهی
حوض ماهی

1ـ دیدن حوض ماهیبا آبیگل آلود در خواب ، نشانة آن است که در اثر عیاشیبه بیماریمبتلا خواهید شد .

 

2ـ دیدن حوض ماهیبا آبیزلال در خواب ، نشانة آن است که قراردادهاییسود آور خواهید بست و در زندگیلذتهایفراوانیخواهید برد .

3ـ دیدن حوضیخالیاز ماهی، علامت آن است که دشمنانیبزرگ در نزدیکیشما هستند .

4ـ اگر دختریخواب ببیند داخل حوض ماهیمیافتد ، علامت آن است که بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبیریبر خلاف آنچه رفت دارد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب حوض ماهی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب حوض ماهی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات