روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چنگ
1ـ شنیدن نوایشیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است که کاریکه سودمند به نظر میرسید پایان غم انگیزیخواهد داشت .

 

2ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماریو شکستن پیمان میان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانة‌ آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمیشوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملیپیش نروید .

تبلیغات