روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب چوب بست
دیدن چوب بست در خواب ، نشانة آن است که در رشته ایبه کار میپردازید که هیچ موفقیتیبرایشما به همراه نمیآورد .

2ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماریو شکستن پیمان میان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانة‌ آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمیشوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملیپیش نروید .

تبلیغات