روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوب حراج - تعبیر خواب

تعبیر خواب چوب حراج
1ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است که بار مسئولیتیبه دوش شما میافتد که چندان سودیبه دنبال ندارد .

 

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است که برایکمک به دوستان خود علاقة فراوانینشان خواهید داد .

تعبیر خواب چوب حراج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات