روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوبدستی
دیدن چوبدستیدر خواب ، نشانة غم و اندوه است .

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است که برایکمک به دوستان خود علاقة فراوانینشان خواهید داد .

تبلیغات