روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوب زیر بغل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چوب زیر بغل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چوب زیر بغل
چوب زیر بغل

1ـ اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه میروید علامت آن است که وضعیت مالیشما متزلزل خواهد شد.

 

2ـ اگر خواب ببینید چوب زیر بغل از دست شما میافتد و میشکند ، نشانة آن است که از سپردن کارهایخود به دست دیگران پشیمان خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید کسیبه کمک چوب زیر بغل راه میرود ، علامت آن است که کارهایتان با نتایجیمطلوب همراه خواهد شد .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات