روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوب زیر بغل - تعبیر خواب

تعبیر خواب چوب زیر بغل
چوب زیر بغل

1ـ اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه میروید علامت آن است که وضعیت مالیشما متزلزل خواهد شد.

 

2ـ اگر خواب ببینید چوب زیر بغل از دست شما میافتد و میشکند ، نشانة آن است که از سپردن کارهایخود به دست دیگران پشیمان خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید کسیبه کمک چوب زیر بغل راه میرود ، علامت آن است که کارهایتان با نتایجیمطلوب همراه خواهد شد .
 

تعبیر خواب چوب زیر بغل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات