روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چهار راه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چهار راه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چهار راه  
لوک اویتنهاو میگوید :

چهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمیم گیریشما ضعیف است

 

1ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است که برایرسیدن به خواسته هایخود قادر نیستید از فرصتهاییمناسب استفاده کنید .

2ـ اگر خواب بببیند درچهارراهیسرگردان هستید و نمیدانید باید از کدام طرف بروید ، علامت آن است که وقایع بیهوده و جزئیناراحتیبرایتان فراهم میسازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی، دلالت بر آن دارد که اقبال یار شما خواهد بود .

تعبیر خواب چهار راه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات