روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چیدن علف هزز 
1ـ اگر خواب ببینید علفهایهرز را میچینید ، علامت آن است که در به پایان رساندن کاریکه برایشما امتیازیدر بر دارد با مشکل روبرو میشوید .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهایهرز هستند ، علامت آن است که دشمنان طرحهایشما را نابود خواهند ساخت . 

تبلیغات