روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چاقو تیز کن   
دیدن چاقوتیزکن درخواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتمالاً به سفری پر اضطراب خواهید رفت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهایهرز هستند ، علامت آن است که دشمنان طرحهایشما را نابود خواهند ساخت . 

تبلیغات