روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چاقو تیز کن - تعبیر خواب

تعبیر خواب چاقو تیز کن   
دیدن چاقوتیزکن درخواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتمالاً به سفری پر اضطراب خواهید رفت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهایهرز هستند ، علامت آن است که دشمنان طرحهایشما را نابود خواهند ساخت . 

تعبیر خواب چاقو تیز کن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات