روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب چاقی - چاق شدن
چاقی

1ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است که هر دم بر ثروت و شادیهایشما افزوده خواهد شد .

 

2ـ اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهایلبریز از موفقیت خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب چاق شدن , تعبیرخواب چاق شدن

تبلیغات