روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چاقی - چاق شدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب چاقی - چاق شدن
چاقی

1ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است که هر دم بر ثروت و شادیهایشما افزوده خواهد شد .

 

2ـ اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهایلبریز از موفقیت خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید .
 

تعبیر خواب چاقی - چاق شدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات