روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چایخانه - چای
چایخانه

1ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره میکنید ، علامت آن است که به بدبختیبزرگیدچار خواهید شد .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایچایخانه کار میکند ، علامت آن است که همسر آیندة او پول یا وقت زیادیبرایاو صرف نخواهد کرد .
 

تبلیغات