روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چسب زخم
لوک اویتنهاو میگوید :

چسب زخم : اوضاع نا مساعد

چسب زخم بر رویجراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

چسب زخم داشتن: کسانیکه به شما تعرض میکنند ببخشید

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکاریگبر بوده باشد. اگر سفالین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و شکست، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد.

تبلیغات