روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چشم بستن - تعبیر خواب

تعبیر خواب چشم بستن
اگر زنیخواب ببیند چشمانش بسته است ،

نشانة آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر و نگرانی او میشود .

تعبیر خواب چشم بستن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات