روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چشم بندی - تعبیر خواب

تعبیر خواب چشم بندی 
اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی میکنید ،

نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرک خود را به کار بگیرید .

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران