روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چشم پزشک
ا

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، علامت آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می کنید .

تبلیغات