روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چک - قباله - تعبیر خواب

تعبیر خواب چک - قباله 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیچک مهره به ویداد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسیبیند چک یا قباله یا خط مینوشت، دلیل که حجامت کند.

 

جابرمغربیگوید: اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از ویضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال ویضایع شود.
 
1ـ اگر خواب ببینید چکیجعلیبه دوستان خود میدهید ، نشانة آن است که برایپیشبردن نقشه هایخود دست به نیرنگ میزنید .

2ـ اگر خواب ببینید چکیدریافت میکنید ، دلالت بر آن دارد که از عهدة کارهایخود بدرستیبرمیآیید .

3ـ اگر خواب ببینید به کسیچک میدهید ، نشانة آن است که در شغل خود زیانهایمالیخواهید دید .

تعبیر خواب چک - قباله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات