روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چک - قباله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چک - قباله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چک - قباله 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیچک مهره به ویداد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسیبیند چک یا قباله یا خط مینوشت، دلیل که حجامت کند.

 

جابرمغربیگوید: اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از ویضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال ویضایع شود.
 
1ـ اگر خواب ببینید چکیجعلیبه دوستان خود میدهید ، نشانة آن است که برایپیشبردن نقشه هایخود دست به نیرنگ میزنید .

2ـ اگر خواب ببینید چکیدریافت میکنید ، دلالت بر آن دارد که از عهدة کارهایخود بدرستیبرمیآیید .

3ـ اگر خواب ببینید به کسیچک میدهید ، نشانة آن است که در شغل خود زیانهایمالیخواهید دید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب چک - قباله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب دزدیدن چک , گم شدن دسته چک , خیارات چک چیست , عودت کردن پول , گم شدن چک

تعبیر خواب چک - قباله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات