روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چکاوک

به فارسیقبره خوانند و تاویلش در خواب ، فرزند یا غلام بود. اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت، یا کسیبه ویداد، دلیل است غلامش را فرزند آید، چنانکه اگر چکاوک نر است، غلام را پسر آید.

 اگر ماده بود، غلام را دختریآید.

ابراهیم کرمانیگوید: چکاوک در خواب ، مردیاست شیرین سخن، غریب و کم آزار و چرب زبان. اگر بیند کسیچکاوکیویرا عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردیاو را صحبت افتد.

1ـ اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، علامت آن است که برایرسیدن به هدفیمتعالیخودخواهیرا کنار میگذارید و محاسن پسندیده ایبه دست میآورید .

2ـ اگر خواب ببینید صدایآواز چکاوکها را در حین پرواز میشنوید ، نشانة آن است که در کار خود پیشرفت میکنید و خانة خود را تغییر میدهید .

3ـ اگر خواب ببینید چکاوکها ب سمت زمین میآیند و آواز میخوانند ، دلالت بر آن دارد که هنگامیکه سرمست از شادمانیهستید ، اندوه ژرفیبر شما چیره میشود .

4ـ دیدن چکاوک زخمییا مرده در خواب ، نشانة اندوه و مرگ است .

5ـ کشتن چکاوک در خواب ، علامت آن است که با گستاخیو بیادبیبه فرد بیگناهیحمله ور میشوید .

6ـ اگر خواب ببینید چکاوکیگرد شما پرواز میکند و رویسر شما مینشیند ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما رویخوش نشان خواهد داد .

7ـ اگر خواب ببینید چکاوکها را به دام انداخته اید ، علامت آن است که به راحتیدر اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد .

8ـ دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانة برداشت محصولاتیفراوان است .
 

تبلیغات