تعبیر خواب چلاق 2 - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چلاق 2 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چلاق 2
چلاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ و مخاطره آمیز که میترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید.

ابن سیرین نیز از جابر مغربینقل میکند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید.
 
اگر زنیفردیچلاق را در خواب ببیند ، نشانة آن است که امید او به یأس مبدل خواهد شد . 
 

تبلیغات