روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چنگ زدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چنگ زدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چنگ زدن 

محمدبن سیرین گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ میزد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد.

 اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگیرسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسیچنگ میزد و او سماع میکرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است. و بعضیاز معبران گویند چنگ زدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز بود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر کسیبیند چنگ میزد، دلیل که به زنیبزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائیو آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد. اگر بیند با چنگ، چغانه و نایو رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود. جابرمغربیگوید: اگر کسیدر بیماریبیند که چنگ و چغانه میزد، دلیل بر وفات اوست.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب چنگ زدن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چنگ زدن به صورت دیگران

تعبیر خواب چنگ زدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات