روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چنگ زدن 

محمدبن سیرین گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ میزد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد.

 اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگیرسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسیچنگ میزد و او سماع میکرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است. و بعضیاز معبران گویند چنگ زدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز بود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر کسیبیند چنگ میزد، دلیل که به زنیبزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائیو آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد. اگر بیند با چنگ، چغانه و نایو رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود. جابرمغربیگوید: اگر کسیدر بیماریبیند که چنگ و چغانه میزد، دلیل بر وفات اوست.

تبلیغات