روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چمباتمه 2 - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چمباتمه 2 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چمباتمه 2
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده با کاریروبه رو میشود که توانایی انجام آن را ندارد یا مالی به دستش میرسد که خیلی بیش از ظرفیت او است و یا با کسیرو به رو میگردد که در مقابل وی به شدت احساس حقارت میکند.

اگر در خواب دیگران را چمباتمه نشسته ببینید تعبیر تقریبا خلاف این میشود یعنیخود را در مقابل کارها و اشخاص و حوادث بزرگتر از آن چه هستید احساس میکنید. تواناتر میشوید اگر در خواب شما را وادارند که چمباتمه بنشینید، محکومیت پیدا میکنید و تخفیف شان مییابید.

تعبیر خواب چمباتمه 2 گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات