روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چمباتمه 2
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده با کاریروبه رو میشود که توانایی انجام آن را ندارد یا مالی به دستش میرسد که خیلی بیش از ظرفیت او است و یا با کسیرو به رو میگردد که در مقابل وی به شدت احساس حقارت میکند.

اگر در خواب دیگران را چمباتمه نشسته ببینید تعبیر تقریبا خلاف این میشود یعنیخود را در مقابل کارها و اشخاص و حوادث بزرگتر از آن چه هستید احساس میکنید. تواناتر میشوید اگر در خواب شما را وادارند که چمباتمه بنشینید، محکومیت پیدا میکنید و تخفیف شان مییابید.

تبلیغات