روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چمنزار
چمنزار

1ـ اگر خواب ببینید بر چمنزارییک دست قدم میزنید ، علامت آن است که در زندگیشما موقعیتهای   نشاط آور بسیاریوجود خواهد داشت .

 

2ـ اگر خواب ببینید با خانوادة خود در چمنزاریمشغول شادیو تفرج هستید ، نشانة آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت .

3ـ اگر دختریخواب ببیند بر چمنزاریدر انتظار دوست خود نشسته است ، نشانة آن است که به آرزوهایخود دست خواهد یافت . دیدن چمنزاریخشکیده در خواب ، علامت جداییو اختلافات است .

4ـ اگر خواب ببینید مارها رویچمنزاریمیخزند ، نشانة آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس میسازد .
 

تبلیغات