روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چمنزار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چمنزار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چمنزار
چمنزار

1ـ اگر خواب ببینید بر چمنزارییک دست قدم میزنید ، علامت آن است که در زندگیشما موقعیتهای   نشاط آور بسیاریوجود خواهد داشت .

 

2ـ اگر خواب ببینید با خانوادة خود در چمنزاریمشغول شادیو تفرج هستید ، نشانة آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت .

3ـ اگر دختریخواب ببیند بر چمنزاریدر انتظار دوست خود نشسته است ، نشانة آن است که به آرزوهایخود دست خواهد یافت . دیدن چمنزاریخشکیده در خواب ، علامت جداییو اختلافات است .

4ـ اگر خواب ببینید مارها رویچمنزاریمیخزند ، نشانة آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس میسازد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات