روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوب زیر بغل
چوب زیر بغل

 اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه میروید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد

 

2ـ اگر خواب ببینید چوب زیر بغل از دست شما میافتد و میشکند ، نشانة آن است که از سپردن کارهایخود به دست دیگران پشیمان خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید کسیبه کمک چوب زیر بغل راه میرود ، علامت آن است که کارهایتان با نتایجیمطلوب همراه خواهد شد .
 

تبلیغات