روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوبه دار - تعبیر خواب

تعبیر خواب چوبه دار 
چوبه دار

1ـ اگر در خواب دوستیرا پایچوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمیدرست تصمیم نگیرید به مصیبتیعظیم گرفتار خواهید شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است که از بد ذاتیدوستان نادرست عذاب خواهید کشید .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نامزدش را پایچوبة دار اعدام کرده اند ، علامت آن است که با مردیمکار و بیپروا ازدواج خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید دشمن خود را دار میزنید ، نشانة آن است که در تمام مراحل زندگیپیروز و موفق  خواهید شد .
 

تعبیر خواب چوبه دار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات