روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوبه دار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چوبه دار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چوبه دار 
چوبه دار

1ـ اگر در خواب دوستیرا پایچوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمیدرست تصمیم نگیرید به مصیبتیعظیم گرفتار خواهید شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است که از بد ذاتیدوستان نادرست عذاب خواهید کشید .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نامزدش را پایچوبة دار اعدام کرده اند ، علامت آن است که با مردیمکار و بیپروا ازدواج خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید دشمن خود را دار میزنید ، نشانة آن است که در تمام مراحل زندگیپیروز و موفق  خواهید شد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب چوبه دار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کافکا صبر چوبه دار

تعبیر خواب چوبه دار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات