روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چهار راه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چهار راه
لوک اویتنهاو میگوید :

چهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمیم گیریشما ضعیف است

 

1ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است که برایرسیدن به خواسته هایخود قادر نیستید از فرصتهاییمناسب استفاده کنید .

2ـ اگر خواب بببیند درچهارراهیسرگردان هستید و نمیدانید باید از کدام طرف بروید ، علامت آن است که وقایع بیهوده و جزئیناراحتیبرایتان فراهم میسازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی، دلالت بر آن دارد که اقبال یار شما خواهد بود .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب چهار راه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

املا چهارراه

تعبیر خواب چهار راه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات