روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چهار راه
لوک اویتنهاو میگوید :

چهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمیم گیریشما ضعیف است

 

1ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است که برایرسیدن به خواسته هایخود قادر نیستید از فرصتهاییمناسب استفاده کنید .

2ـ اگر خواب بببیند درچهارراهیسرگردان هستید و نمیدانید باید از کدام طرف بروید ، علامت آن است که وقایع بیهوده و جزئیناراحتیبرایتان فراهم میسازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی، دلالت بر آن دارد که اقبال یار شما خواهد بود .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

املا چهارراه

تبلیغات