روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر  

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

 

منوچهر مطیعیتهرانیگوید :چنان چه در خواب صحنه هاییاز جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانیهاییکه پیش میآید خبر میدهد. صرف دیدن صحنه ایاز جنگ در خواب خبر از غم و اندوهیاست که در روزهایآینده پیش میآید و این تشدید میشود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم. ابن سیرین میگوید در جنگ هر کسیپیروز شود در جنگ و جدال زندگیو در بیدارینیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما میگوید که جهت روبه روییبا غم ها و رنج ها و نگرانیها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگیدر خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما میگوید که تنها میمانید و در مشکلیکه پیش میآید هیچ دستیدست شما را نمیگیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانیایجاد کند. این نشان این است و گویایاین که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتیو امنیت خانوادگیاست و نباید نگران شوید.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن جنگ غم واندوه شود

دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جنگیدن درخواب با سلاح اسلام , تعبیر نزاع , نزاع چیست

تبلیغات