روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر  

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

 

منوچهر مطیعیتهرانیگوید :چنان چه در خواب صحنه هاییاز جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانیهاییکه پیش میآید خبر میدهد. صرف دیدن صحنه ایاز جنگ در خواب خبر از غم و اندوهیاست که در روزهایآینده پیش میآید و این تشدید میشود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم. ابن سیرین میگوید در جنگ هر کسیپیروز شود در جنگ و جدال زندگیو در بیدارینیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما میگوید که جهت روبه روییبا غم ها و رنج ها و نگرانیها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگیدر خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما میگوید که تنها میمانید و در مشکلیکه پیش میآید هیچ دستیدست شما را نمیگیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانیایجاد کند. این نشان این است و گویایاین که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتیو امنیت خانوادگیاست و نباید نگران شوید.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن جنگ غم واندوه شود

دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جنگیدن درخواب با سلاح اسلام , تعبیر نزاع , نزاع چیست

تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع تعبیر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات