روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رقابت کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب   رقابت کردن 
1ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شکست خورده اید ، نشانة آن است که نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد

کشید . اما اگر خواب ببینید در رقابت برنده شده اید ، علامت آن است که نزد دیگران شأن و مقامی می یابید و امور زندگی به دلخواه شما پیش خواهد رفت .

تعبیر خواب رقابت کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات