روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب   رقابت کردن 
1ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شکست خورده اید ، نشانة آن است که نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد

کشید . اما اگر خواب ببینید در رقابت برنده شده اید ، علامت آن است که نزد دیگران شأن و مقامی می یابید و امور زندگی به دلخواه شما پیش خواهد رفت .

تبلیغات