روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رماتیسم
رماتیسم

1ـ اگر در خواب از بیماری رماتیسم درد بکشید ،

علامت آن است که برای عملی کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، علامت آن است که به یأس و نومیدی دچار خواهید شد .
 

تبلیغات