روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب رگبار
لوک اویتنهاو می گوید :

رگبار : یک غم به شادمانی مبدل خواهد شد

علامت آن است که برای عملی کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، علامت آن است که به یأس و نومیدی دچار خواهید شد .
 

تبلیغات