روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رنگین کمان - تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگین کمان
لوک اویتنهاو می گوید :

رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست

 

1ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت .

2ـ اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت

تعبیر خواب رنگین کمان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات