روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب روتختی - تعبیر خواب

تعبیر خواب روتختی 
دیدن رو تختی سفید و پاکیزه در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است .

اما اگر رو تختی کثیف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرین است .

تعبیر خواب روتختی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات