Warning: file_put_contents(): Only 0 of 63 bytes written, possibly out of free disk space in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/index.php on line 5
تعبیر خواب روزنامه - تعبیر خواب

اخبار سیاسی

 کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان؛تحمل شکست سخت است/از بازنده‌ها چهره نسازید کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان؛تحمل

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب روزنامه - تعبیر خواب

تعبیر خواب روزنامه
روزنامه

لوک اویتنهاو می گوید :

روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

1ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد .


 

2ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانة آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید .

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ، نشانة آن است که در کاری شکست می خورید .

 

تعبیر خواب روزنامه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تلاش های جوان ایرانی برای بدست آوردن شغل مناسب، مسکن و ازدواج????

اخبار اکاایران

رسیدگی به اعتراض کاندیداهای شورای شهر کرمانشاه در دست بررسی است تبلیغات