روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب روزنامه
روزنامه

لوک اویتنهاو می گوید :

روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

1ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد .


 

2ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانة آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید .

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ، نشانة آن است که در کاری شکست می خورید .

 

تبلیغات