روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب روستا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب روستا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p> <span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وستاstrong>span>   p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی یند ر وستا ا ایگاهی جهول ود، لیل یر ود. گر یند ه ه ایگاهی عروف ود یکو بود.p> <p>گر یند ز وستا ه هری فت، لیل ه ز تنه لا یمن ود ارش ه ظام ردد. گر یند ز هری ه وستا شت، تاویلش ه لاف ین ست.p> <p>ابر غربی وید: گر سی یند ر وستائی بادی م شته، لیل ر دی ود. گر یند وستائی لک و ده ود ا سی ه ی خشیده ود، لیل ست ه ز ن وستا یر یکی ه و سد. گر ن وستا ا راب یند تاویلش ه لاف ین ست.p> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>وستا : زندگی رامp> <p>وستای یلاقی باد: وشبختیp> <p>وستای یلاق ساده : ینده تزلزلp> <p>وستای یلاقی ه ر تش سوزد : امیابیp> <p>صاحب وستایی ودن : سایش ادیp> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ر وستایی زندگی ی نید ، علامت ن ست ه مواره ز سلامتی امل هره ند واهید ود .p> <p> گر سی <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند ز انة وستایی ه زمان وانی ر ن ی زیسته ست یدار ی ند ، علامت ن ست ه برهایی لپذیر ز رف وستانی ه ور ز و زندگی ی نند ه ستش واهد سید .p> <p> یدن وستایی یران ده ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، علامت ن ست ه ردسر ا ندوهی ه زودی ریبانتان ا واهد رفت .<br /> p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات