روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

 تعبیر خواب روستا   

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود، دلیل خیر بود. اگر بیند که به جایگاهی معروف بود نیکو نبود.

اگر بیند از روستا به شهری رفت، دلیل که از فتنه و بلا ایمن شود و کارش به نظام گردد. اگر بیند از شهری به روستا گشت، تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند در روستائی آبادی کم گشته، دلیل شر و بدی بود. اگر بیند روستائی ملک او شده بود یا کسی به وی بخشیده بود، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکی به او رسد. اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خلاف این است.

لوک اویتنهاو می گوید :

روستا : زندگی آرام

روستای ییلاقی آباد: خوشبختی

روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل

روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی

صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

1ـ اگر خواب ببینید در روستایی زندگی می کنید ، علامت آن است که همواره از سلامتی کامل بهره مند خواهید بود .

2ـ اگر کسی خواب ببیند از خانة روستایی که زمان جوانی در آن می زیسته است دیدار می کند ، علامت آن است که خبرهایی دلپذیر از طرف دوستانی که دور از او زندگی می کنند به دستش خواهد رسید .

3ـ دیدن روستایی ویران شده در خواب ، علامت آن است که دردسر یا اندوهی به زودی گریبانتان را خواهد گرفت .
 

تبلیغات