روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ریواس

محمدبن سیرین گوید: ریواس درخواب غم و اندوه است.

اگر بیند که ریواس داشت و میخورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که ریواس بفروخت یا به کسی داد، دلیل است از غم و اندوه رسته گردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند ریواس میخورد و به طعم شیرین است، دلیل که وی را منفعت رسداز قبل دوست یا از قبل خویش و چون بیند ریواس ترش است، دلیل است پشیمانی خورد در کارها.

تبلیغات