روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ذرت - تعبیر خواب

تعبیر خواب ذرت
 1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .

تعبیر خواب ذرت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات