روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ذره بین - تعبیر خواب

تعبیر خواب ذره بین 
1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ،

 نشانة آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است که توجه افرادی را به خود جلب می کند که بعدها او را نادیده خواهند گرفت .

تعبیر خواب ذره بین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات