روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ذره بین 
1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ،

 نشانة آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است که توجه افرادی را به خود جلب می کند که بعدها او را نادیده خواهند گرفت .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

magnifier چیست؟ , نیروی بین ذرات , زره بین ویندوز , ذربین خبر

تبلیغات