روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جاسوس - تعبیر خواب

تعبیر خواب جاسوس
جاسوس

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

 

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانة آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .
 

تعبیر خواب جاسوس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات