روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جاسوس
جاسوس

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

 

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانة آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .
 

تبلیغات