روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جایزه جوایز - تعبیر خواب

تعبیر خواب جایزه جوایز 
جایزه

1ـ دیدن جوایزی که به دیگران باید اعطا شود ، نشانة آن است که در اثر کوششهای آشنایان ثروتی به شما خواهد رسید .

 

2ـ جایزه دادن به دیگران در خواب ، نشانة آن است که از لذتهایی زمینی و ثروتی ناپایدار بهرمند خواهید شد .
 

تعبیر خواب جایزه جوایز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات