روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جای سبز و خرم - تعبیر خواب

تعبیر خواب جای سبز و خرم  
لوک اویتنهاو می گوید :

جای سبز و خرم : کامیابی ، به حقیق پیوستن امیدها

2ـ جایزه دادن به دیگران در خواب ، نشانة آن است که از لذتهایی زمینی و ثروتی ناپایدار بهرمند خواهید شد .
 

تعبیر خواب جای سبز و خرم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات