روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جراح - تعبیر خواب

تعبیر خواب جراح
دیدن پزشک جراح در خواب ، نشانة آن است که از طرف دشمنانی که تقریباً همکار هستند ، تهدید خواهید شد .

 اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .

اخبار اکاایران

تبلیغات