روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جرثقیل - تعبیر خواب

تعبیر خواب جرثقیل
دیدن جرثقیل در خواب ، نشانة آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .

 اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .

تعبیر خواب جرثقیل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات